Bestuur jou kennisgewings

Jy kan die gesprek by Markus 16 en eksegese volg sonder om self kommentaar te lewer. Verskaf bloot jou e-pos adres. Dankie!